Privacy statement

Inleiding

Dit privacy statement ziet toe op de door InnerBirth aangeboden zorgverlening via de website www.innerbirth.nl. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe InnerBirth omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Innerbirth

InnerBirth is gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 71428526 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hierna wordt Verloskundigenpraktijk InnerBirth aangeduid als “InnerBirth“. Voor vragen over het privacy statement is InnerBirth bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 06-41876785. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@innerbirth.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door InnerBirth verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;

– administratieve doeleinden;

– om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:

– de geneeskundige behandelovereenkomst;

– toestemming;

– gerechtvaardigd belang van InnerBirth.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door InnerBirth:

  1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens. Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
  2. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkingsonderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
  3. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
  4. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

 

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratiesysteem Onatal is NEN Gecertificeerd welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klantenbestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit de verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschiedt via beveiligde e-mail. Partner mail adres wordt in principe alleen gebruikt voor het toesturen van voorlichtingsmateriaal.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.

De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar i.v.m. declaraties.

Perined

Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy

Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens.

De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

Peridos

Indien u deelneemt aan screenings programma’s PNS en de 20 weken echo worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

Vecozo

Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Praeventis

De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek en de hielprik worden via dit systeem gedeeld met het RIVM.

Wetenschappelijke studies

We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijv. de zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen.